Werklijnen

In de City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal willen partijen hun aanpakken en ervaringen op het gebied van energietransitie en verbetering van de leefbaarheid voor de bewoners in kwetsbare gebieden verder versterken en delen. De concrete aanpakken in kwetsbare gebieden zijn daarbij het vertrekpunt, waarbij de 16 stedelijk vernieuwingsgebieden zoals die zijn opgenomen in het programma Leefbaarheid en Veiligheid als inspiratie kunnen dienen.

Bij het verzilveren van de koppelkansen moet goed gekeken worden naar het schaalniveau waarop dat gebeurt. Welke kansen liggen er? Hoe kunnen we landelijke en gemeentelijke ambities (energie, openbare ruimte, klimaatadaptatie, eenzaamheid, armoede, sociale veiligheid, werkgelegenheid), vertalen naar de schaalgrootte van de wijk. Welk landelijk of stedelijk beleid, regelgeving en/of experimenteerruimte is nodig is om maatwerk te kunnen leveren op de schaalgrootte van de wijk? Langs de onderstaande vier werklijnen willen de partijen deze vraagstuken vorm geven.

Klik hier om te kijken wie er werkt binnen welke werklijn

 

 

 

Foto: Eric Fecken

Foto: Kick Smeets

 

Werklijn 1  Kansen voor kwetsbare huishoudens

Een succesvolle energietransitie in kwetsbare gebieden vereist betrokkenheid onder de bewoners. Eén van de randvoorwaarden om dit draagvlak te kunnen creëren is mentale ruimte. Met de aanpak van de sociaal-maatschappelijke vraagstukken kan die ruimte gecreëerd worden. 

In kwetsbare gebieden is er een grotere kans op sociale- en financiële problematiek, gevoel van onveiligheid en eenzaamheid. De energietransitie kan een ingang zijn om met bewoners in gesprek te komen en, waar nodig, naast een fysieke renovatie ook een sociale renovatie in gang te zetten.

Werklijn 2  Naar werk en opleiding

De energietransitie brengt werkgelegenheid met zich mee. Dit vraagt om vakmensen in de technische beroepen, maar ook om energiecoaches en het biedt ook baankansen in de circulaire verwerking van het afval van deze energietransitie. 

Samen met onze partners in de energietransitie, de onderwijsinstellingen in de stad en partners in de regionale werkbedrijven willen we onderzoeken hoe we jongeren, maar ook werkenden en werkzoekenden in de wijken en buurten kunnen stimuleren om te kiezen voor een opleiding met toekomstperspectief en om de werkgelegenheid, die ontstaat door de energietransitie, in te vullen.

 

 

 

Foto: Merijn van der Vliet

Foto: Bart van Hattem

 

Werklijn 3  Stimulering particuliere eigenaren

Veel particuliere eigenaar-bewoners in kwetsbare gebieden hebben een laag inkomen en een slechte vermogenspositie, hetgeen hun mogelijkheden om deel te nemen aan de energietransitie beperkt. We willen innovatieve arrangementen ontwikkelen die gemeenten en woningcorporaties kunnen benutten om particuliere eigenaren te stimuleren om te investeren in onderhoud en verduurzaming van hun eigen woning. Hierbij is ook het ‘ontzorgen’ een belangrijke factor - sommige particuliere eigenaren kunnen het organiserend vermogen missen om mee te gaan in de energietransitie. Daarnaast willen we onderzoeken op welke wijze we bewonersinitiatieven kunnen stimuleren en faciliteren om zelf aan de slag te gaan met energie. 

 

Werklijn 4  Met de energietranistie naar een betere openbare ruimte

De energietransitie in de woongebieden gaat vaak gepaard met ingrepen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij de aanleg van een warmtenet, de verzwaring van het elektriciteitsnet of de verwijdering van oude gasleidingen. 

Deze ingrepen kunnen benut worden om direct in te zetten op een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, door onder andere straten groener en klimaatadaptiever in te richten, meer ruimte voor bewegen en ontmoeting te creëren, het herzien van de inrichting van verkeerssituaties. Andersom kunnen ingrepen in de openbare ruimte zoals groot onderhoud worden benut in de koppeling met fysieke ingrepen voor de energietransitie.

 

 
Cookie-instellingen